Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 1. Úvodní ustanovení
  1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:


   - Provozovatelem:

Idea Gentlemen s.r.o.

IČ: 04700091

Jeremiášova 2722/2a

Praha 155 00


   - Osobními údaji: jméno a přijmení, obchodní firma, emailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo, podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, informace o dosažení věku 16 let
2. Provozovatel ehopu www.mikeys.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.
3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy
   - Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
   - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
   - Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.,
   - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy
4. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby
5. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi.

V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracování Osobních údajů:
- V rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy
- Za účelem/účely uvedenými níže v čl. II.

 1. Účely a doby zpracování Osobních údajů
  1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
     a. Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb
         i. Osobní údaje budou zpracovány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu
         ii. Zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti předává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a emailová adresa třetí straně – dalšímu zpracovateli – společnosti Heureka.cz/Zboží.cz. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky
         iii. Marketingové akce: pro účely splěnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doporučení případné výhry atd. Doba zpracování jest stanovena po dobu trvání marketingové akce
     b. Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.)
         i. Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem
         ii. Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod. Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží
     c. Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele
         i. Účinná obhajoba v případě sporu doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.
         ii. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi
     d. Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele
         i. Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky
         ii. Individuální nabídka: zaslání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracování, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky
         iii. Zasílání obchodních sdělení třetími stranami: jedná o zasílání obchodních sdělení dalšími správci, kterým byly osobní údaje Účastníků předány na základě souhlasu Účastníka a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. 
         iv. Zasílání dotazníků Heureka – ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává osobní údaje společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. (zde je nutný výslovný souhlas Účastníka)
         v. Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas) Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní osobě. S použitím druhého typu cookeis musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
  2. Provozovatel je správcem Osobních údajů

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplívající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele
2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje
3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů
5. Provozovatel je oprávněn předat údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka
6. Osobní údaje jsou a budou zpracovány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem
7. V případě, že zákazník zvolí rezervaci na prodejně/výdejním místě, která/é je partnerskou prodejnou/výdejním místem správce (provozována samostatným subjektem), informuje správce o skutečnosti, že osobní údaje uvedené v rezervaci jsou předávány partnerské prodejně/výdejnímu místu, kterou si zákazník zvolí, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa.
8. V případě, kdy zákazník uplatňuje práva z vadného plnění, odstupuje od kupní smlouvy, plánuje dopravu, registruje se v internetovém obchodě, sjednává úvěrový produkt, informuje správce o skutečnosti, že uvedené osobní údaje jsou předávány značkové prodejně, kterou si zákazník zvolí.

 1. Práva Účastníka související se zpracováním
  1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
     a. Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům
     b. Na opravu poskytnutých Osobních údajů
     c. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů
     d. Na omezení zpracování Osobních údajů
     e. Podat stížnost pro ochranu osobních údajů
     f. Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
     g. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce emailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádosti na adrese mikeyslittlesins@gmail.com
  3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b), a c) s vyjímkou bodu ii) písm. c) čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1
  4. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
     a. Požádat Provozovatele o vysvětlení, a to s emailem na adresu mikeyslittlesins@gmail.com
     b. Vznést námitku proti zpracování a požadovat emailem zaslaným na adresu mikeyslittlesins@gmail.com, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodně a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo
  5. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 od obdržení žádosti Účastníkem
  6. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést emailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací email za účelem potvrzení totožnosti žadatele
  7. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z emailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací email. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího emailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.
  8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené
 3. Závěrečné ustanovení
  1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním Osobních údajů se řídi právním řádem České Republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy
  2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
  3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2018